วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

13 ตุลคม 2551 หลังจากสอบปลายภาคเรียนเสร็จแล้ว มีโปรแกรมให้การอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาเอกนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น: